Hållbarhet

Jämställdhet och hållbarhet är våra viktigaste ledord som genomsyrar allt vårt arbete. Vi vill utveckla effektiva behandlingar som är hållbara för såväl patienter som vår omvärld. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är antibiotikaresistens ett växande problem och ett av de största hoten mot global folkhälsa. För Gedea Biotech är hållbarhet en kärnverksamhet – inte en image. Vår affärsidé är att skapa en infektionsbehandling fri från antibiotika, för så många som möjligt. 

Health goals

Gedea Biotech bidrar i hög grad till tre av FN:s globala mål:

Jämställdhet
Uppnå jämställdhet mellan könen och stärka kvinnor och flickor

Kvinnors och flickors medverkan i samhället underlättas av god hälsa. Vaginala infektioner är begränsande både fysiskt och socialt. Genom pHyph kan flickor och kvinnor få tillgång till en antibiotikafri, effektiv och receptfri behandling mot vaginala infektioner.

Hälsa
God hälsa och välbefinnande för alla, i alla åldersgrupper

WHO anser att antibiotikaresistens är ett global hot mot folkhälsan. Gedea bidrar till FN:s tredje globala mål genom att utveckla en antibiotikafri behandling för vaginala infektioner. Vidare är förhoppningen att pHyph i förlängningen kan minska risken för förtidsbörd (för tidig förlossning).

Vatten
Rent vatten och sanitet för alla

Antibiotika som följer med avloppsvatten ut i hav och vattendrag orsakar problem för växt-och djurliv. Gedeas produkter är helt fria från antibiotika och är inte skadliga för växter eller djur om de skulle hamna i naturen.