Pågående studier:

EpHect-studien
I vår kommande studie EpHect, ska vi utöka våra kunskaper om vilken effekt pHyph har som behandling mot svampinfektion (Candidavaginit) i underlivet. Patienterna kommer att behandlas med en vaginaltablett per dag som tas 6 dagar i följd. Studien genomförs i samarbete med gynekologiska mottagningar i Sverige och rekrytering av patienter kommer att påbörjas inom kort. 

Candidavaginit är mycket vanligt och så många som tre fjärdedelar av kvinnor världen över får en svampinfektion minst en gång i livet. Många får dessutom upprepade infektioner. Svampinfektioner i underlivet orsakas vanligen av Candida albicans, en svampart som tillhör den normala floran på hud och slemhinnor, men som kan övergå till ett sjukdomsframkallande tillstånd vid en obalans i dess miljö.

NefertitiNefertiti-studien
Nu är NEFERTITI-studien fullrekryterad med 150 patienter i Sverige och Storbritannien.  Det primära målet är att utvärdera den kliniska effekten av pHyph vid bakteriell vaginos. pHyph är en vaginaltablett som patienten tar 6 dagar i följd. Efter den första behandlingsperioden kommer patienterna som blivit botade att följas upp under 4 månader. De kommer att ta en tablett per vecka (av pHyph eller placebo) i förebyggande behandling. Uppföljningsperioden kommer att ge viktiga data beträffande pHyphs prevention av återkommande infektioner.Genomförda studier

Klinisk studie: Bakteriell vaginos

Den kliniska studien i bakteriell vaginos genomfördes på två gynekologmottagningar i Skåne under 2019. Totalt inkluderades 24 patienter med bakteriell vaginos enligt Amselkriterier (minst 3 av 4 Amselkriterier för diagnos).Patienterna behandlades med pHyph dag 0, 2, 4 och 6. Om de inte var kliniskt friska vid uppföljningsbesöket dag 7 fortsatte behandlingen dag 7, 9, 11 och 13. Patienterna var i åldern 18–49 år och medianåldern 33 år.

Av patienterna var 82% kliniskt friska dag 7 (inga av Amselkriterierna) . I studien förekom inga SAE (serious adverse events) och inga oväntade AE (adverse events). Resultaten har publicerats i European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology .

Klinisk studie : Vulvovaginal candidainfektion

I studien behandlades patienter med vaginal svampinfektion med en lokalverkande vaginaltablett innehållande pHyph. Målet med studien var att säkerställa att pHyph har god effekt på infektionen och att patienterna upplever behandlingen som trygg och effektiv. Resultaten från studien är mycket lovande och visade inga allvarliga negativa effekter (SAE, Serious Adverse Events) eller oväntade negativa effekter (AE, Adverse Events).

Stabilitetstester

Stabilitetstester visar att tabeltten är stabil i sin blisterförpackning i minst 18 månader. Den färdiga produkten har 24 månaders shelf life.

In vitro data: Bakteriell vaginos

pHyph avlägsnar den biofilm som de skadliga, patogena bakterier byggt upp, under vilka bakterierna är skyddade under en lokal behandling. Prekliniska studier har visat att den aktiva substansen i pHyph hämmar nybildandet av- och avlägsnar redan bildad biofilm. Biofilm är ett vanligt symptom vid bakteriell vaginos och tros vara den huvudsakliga orsaken till återinfektion. Dessutom skapar pHyph en gynnsam miljö för den normala mikrofloran genom att sänka pH värdet i vaginan. Denna sänkning leder till att de goda, skyddande bakterierna gynnas och konkurrerar ut de skadliga patogena bakterierna. I prekliniska studier har man sett att den aktiva substansen i pHyph verkar specifikt mot bakteriearter som associeras med återkommande bakteriell vaginos (t ex Gardnerella vaginalis), men inte mot nyttiga Lactobacillus. På så sätt behandlar pHyph bakteriell vaginos samtidigt  som risken för återinfektion minskar.

In vitro data: Svampinfektion

pHyph har testats in vitro  på laboratorium för att undersöka effekten på de fem vanligaste arterna av candidasvamp. Testresultaten visar att pHyph bryter ner biofilmen som svampen byggt upp och får svampen att övergå från infektiös form till icke-infektiös. In vitro-resultaten indikerar att påvisad effekt även kommer att ses i den påföljande kliniska studien.

Biologiska tester

Biologiska tester har slutförts och visar att vaginaltabletterna inte ger upphov till irritation eller cellskada.

1. Bakteriell vaginos diagnostiseras enligt Amsel-kriterierna.
2. Vaginal candadainfektion diagnostiseras genom wet smear med kaliumhydroxid.