Gedea receives funding for microbiome research project with Centre for Translational Microbiome Research at Karolinska Institutet

PRESSMEDDELANDE 

Lund, Sverige, 21 december, 2021. Gedea Biotech meddelade idag att företaget har fått finansiering för ett forskningsprojekt som ska genomföras i samarbete med centrum för translationell mikrobiomforskning vid Karolinska Institutet (KI). Projektets mål är att lära sig mer om den mikrobiella etiologin bakom bakteriell vaginos (BV) och att öka förståelsen för vilka faktorer som är associerade med en framgångsrik, antibiotikafri behandling med Gedeas ledande produkt, pHyph.

Bakteriell vaginos är en av de vanligaste vaginala infektionerna för kvinnor i fertil ålder. Symtomen är mycket besvärande och påverkar många aspekter av det dagliga livet. Till allvarliga medicinska komplikationer som kan uppkomma hör ökad risk att förvärva sexuellt överförbara sjukdomar, infektioner korrelerade till intrauterina produkter och för prematur förlossning. Med dagens alternativ till behandling av bakteriell vaginos exponeras kvinnor för antibiotikabehandlingar som påverkar vaginalt mikrobiom, något som ofta leder till återkommande infektioner.

Centrum för translationell mikrobiomforskning, CTMR vid Karolinska Institutet och Gedea arbetar redan tillsammans i ett gemensamt mikrobiomanalysprojekt, med prover från Gedeas tidigare studier. Gedea och CTMR har nu beviljats 2,5 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) för ett industriellt doktorandprogram. I det nya projektet, kallat The microbiome response to treatments of bacterial vaginosis, kommer mikrobiomet hos 150 patienter med bakteriell vaginos att analyseras före, under och efter behandling med pHyph. Dessutom kommer effekten av antibiotikabehandling på vaginalt mikrobiom och resistom samt huruvida infektionen återkommer eller ej att studeras. CTMR:s forskning syftar till att beskriva mikrobiomet hos friska kvinnor i reproduktiv ålder samt hos gravida kvinnor samt att undersöka samband mellan vaginal mikrobiota och risken för sjukdomar, såsom infektioner och prematur förlossning. Centret har en bred teknisk, biologisk, klinisk och epidemiologisk kunskapsplattform för att studera komplexa mikrobiologiska sammanhang i humant material.

”Vi är gläder oss över SSFs erkännande av mikrobiomforskning som ett viktigt område. Doktorandprogrammet erbjuder en möjlighet att föra den vetenskapliga kunskapsfronten ytterligare framåt. Genom att förstå BV på mikrobiell nivå kan vi utveckla ett mer djupgående angreppssätt när det kommer till både orsaken bakom BV och en botande behandling, säger Gedeas VD Annette Säfholm. "Det är viktigt att fullt ut förstå pHyphs inverkan på mikrobiomet för att kunna vidareutveckla pHyph inom nya indikationer såsom att förebygga prematur födsel."

”Vi har bara börjat förstå hur vaginalt mikrobiom är intimt kopplat till kvinnors hälsa. I detta doktorandprojekt kommer avancerade sekvenseringstekniker i kombination med beräkningsprogrammering, maskininlärning och matematisk modellering att användas för att ta reda på den mikrobiella etiologin hos bakteriell vaginos (BV) och faktorer förknippade med framgångsrik, antibiotikafri behandling med pHyph”, säger docent Ina Schuppe Koistinen, CTMR. 

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies