Klinisk studie 2: Bakteriell vaginos

Den kliniska studien i bakteriell vaginos genomfördes på två gynekologmottagningar i Skåne under 2019. Totalt inkluderades 24 patienter med bakteriell vaginos enligt Amselkriterier (minst 3 av 4 Amselkriterier för diagnos).3 Patienterna behandlades med pHyph dag 0, 2, 4 och 6. Om de inte var kliniskt friska vid uppföljningsbesöket dag 7 fortsatte behandlingen dag 7, 9, 11 och 13. Patienterna var i åldern 18–49 år och medianåldern 33 år.

82 % av patienterna var kliniskt friska (inga av Amselkriterierna) dag 7. I studien förekom inga SAE (serious adverse events) och inga oväntade AE (adverse events). De fullständiga resultaten presenteras vid en vetenskaplig konferens under våren 2020.